Általános Szerződési Feltételek

Kérjük, amennyiben igénybe veszi szolgáltatásunkat, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. 

 

Az Általános Szerződési Feltételek minden megrendelőre vonatkoznak aki a www.suppro.hu weboldalt üzemeltető vállalkozást megbízzák bármilyen jellegű munkával. A megrendelő és a vállalkozás között a szerződés létrejöhet írásban, szóban vagy ráutaló magatartással. 

Szolgáltató adatai

A Suppro Design Studio vállalkozást képviseli:
Név: Kántor Attila e.v.
Cím: 2200 Monor, Magócsi István u. 4/II.
Telefon: +36 30 914 2808
E-mail: info@suppro.hu
Adószám: 55740445-1-33
Kamara: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
Illetékes igazgatóság: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pest Megyei Adó- és Vámigazgatósága
A szerződés nyelve: magyar
Tárhely/domain szolgáltató adatai: Netmask Interactive Kft. (H-1131, Budapest, Nővér u. 110.)

A vállalkozás grafikai szolgáltató: offline-, online- és brand grafikai tervezéssel foglalkozik.

1. Ajánlatkérés

A megrendelő személyre szabott ajánlatot kérhet email-ben és mobiltelefonon keresztül is. A megrendelés akkor érvényes ha tartalmazza az árajánlat készítéshez szükséges információkat.

Megrendelések feldolgozása hétköznapokon történik: 9-17 óra között.

2. Visszaigazolás

A vállalkozás az ajánlatkérést maximum 24 órán belül visszaigazolja. Amennyiben még az árajánlathoz szüksége van bármilyen információra arról tájékoztatja a megrendelőt. A szükséges adatok begyűjtése után pontos árajánlatot, és elkészítési határidőt mellékel a visszaigazoló email-be. Amennyiben a megrendelő a visszaigazolásában foglalt mennyiséget, egységárat, készítési határidőt nem fogadja el, azt a visszaigazolástól számított három napon belül kell a vállalkozással közölnie.

3. Adatkezelés

A megrendelő hozzájárul, hogy a vállalkozás a személyes adatait a nyilvántartásában a szerződéses kötelezettségek teljesítése, illetve behajtása érdekében – a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek betartása mellett – kezelje. 

4. Teljesítés helye

A szerződő felek a teljesítés helyében és a szolgáltatás módjában közös egyeztetés után megállapodhatnak.

5. Teljesítés ideje

A munka kezdete a szerződés létrejöttétől és adott esetben az anyag (tartalom, képi anyag, igényfelmérő, tárhely adatok) a vállalkozás részére történő teljes átadásától számított.

A megrendelő köteles minden olyan információt és tartalmat (képi elemek, szövegek, logók, stb.) a vállalkozás rendelkezésére bocsátani, amely a szolgáltatás(ok) elvégzéséhez illetve a megrendelt termék(ek) elkészítéséhez szükséges(ek). Amennyiben megrendelő ezen kötelezettségének nem tesz eleget vagy annak teljesítésével késlekedik, az ebből eredő károkat a megrendelő viseli.

A teljesítés ideje a megrendelésben, a visszaigazolásban vagy a szerződésben meghatározott időpont. Ha a szerződő felek másként nem állapodnak meg, a vállalkozás a teljesítés időpontjához képest korábban is teljesíthet, ez esetben ez a nap a teljesítés napja. A megrendelő visszajelzését igénylő munkafázisoknál 3 munkanap áll rendelkezésre a visszajelzésre, ennek elmulasztása esetén a vállalkozás az adott munkafázist elfogadottnak tekinti.

A szolgáltatás(ok) illetve a megrendelt termék(ek) átvétele során a megrendelő köteles az átvett terméke(ke)t illetve szolgáltatás(ok) minőségét ellenőrizni. Az átvételt követően nem élhet kifogással amiatt, hogy az átvett termék(ek) nem volt(ak) megfelelő mennyiségű(ek)-minőségű(ek).

6. Számlázás

A vállalkozás a szolgáltatás(ok) teljesítésével egyidejűleg a megrendelő részére 1 db. számlát állít ki (a www.onlineszamla.nav.gov.hu rendszerén keresztül). A számlát a megrendelő kérheti papír alapon illetve elektronikus formában is.

7. Fizetési határidő

A felek közötti egyéb megállapodás hiányában a fizetési határidő a számla kiállításától számított 10. nap.

8. Fizetés

A számla kiegyenlítése megállapodás szerint történhet: személyesen készpénzben, vagy a szolgáltató számlán feltüntetett bankszámlájára és határidőre történő átutalással. A fizetés akkor, illetve azon a napon tekinthető megtörténtnek, ha a számla összege a vállalkozás részére átadásra kerül, vagy a bankszámláján megjelenik.

Fizetési késedelem esetén a vállalkozás késedelmi kamatként a hatályos Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamatot számítja fel. A megrendelő fizetése esetén a szolgáltató a fizetett összeget előbb a tartozás behajtásával kapcsolatos költségekre, esetleges kötbérre, ezután a késedelmi kamatra, majd a számla összegének kiegyenlítésére számolja el.

A megrendelő a fizetendő összeget csupán abban az esetben számíthatja be a vállalkozással szemben fennálló egyéb követelésébe, ha a felek erről írásban megállapodtak.

9. Tulajdonjog fenntartás, szerzői jogok

A megrendelő az esetlegesen korábban átadott látványterveket sem átadás előtt, sem azt követően nem használhatja fel. A megrendelő csak a véglegesen átadott anyagokat használhatja fel.

A vállalkozás a díjának teljes összegű kifizetéséig a terméken illetve bármely azzal kapcsolatos anyagon a vállalkozás a tulajdonjogát fenntartja, az a tulajdonát illetve szellemi termékét képezi.

A vállalkozás által készített munkák illetve a munkafolyamat bármely szakaszában bemutatott látványtervek szerzői jogi védelem alá tartoznak. A vagyoni jogosultságokkal kapcsolatos felhasználói jogok a megrendelőt kizárólag a vállalkozás által elkészített végleges formátumok tekintetében, és csak a teljes ellenérték megfizetése esetén illeti meg.

Amennyiben a megrendelő a szerződést a grafikai terv elfogadását követően bármikor megszünteti, köteles a vállalkozási díj a vállalkozás által addig elvégzett munkájával arányos részét megfizetni. A megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a kész terméket az általa kért módosítások elkészítését követően sem veszi át, a vállalkozás a teljes díjra jogosult.

Amennyiben a megrendelő a díjat a fizetési határidőre nem fizeti meg, a vállalkozás a terméket visszakövetelheti. Ez esetben a megrendelő a terméket köteles a vállalkozásnak az eredeti állapotban visszaadni.

A megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelt termék szerzői jogai a vállalkozást illetik.

A vállalkozás jogosult az elkészített terméket portfóliójában (és különböző portfóliós oldalakon) referenciaként feltüntetni. A megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy (cég)nevét a vállalkozás portfóliójában megjelenítse, esetlegesen honlapján a megrendelő honlapjára mutató hivatkozást helyezzen el.

A vállalkozás a vállalkozási díj hiánytalan megfizetése esetén időben és területileg korlátlan, harmadik személyre átruházható felhasználási jogot enged a megrendelőnek a kész termékre azzal, hogy a megrendelő a kész terméket megváltoztatni, átdolgozni nem jogosult, a forrásanyaggal csak külön megállapodás alapján rendelkezhet. A rögzített díj – hiánytalan megfizetése esetén – a jelen pontban körülhatárolt szerzői vagyoni jogok ellenértékét is tartalmazza.

A megrendelő tudomásul veszi, amennyiben a vállalkozás által rendelkezésére bocsátott kész terméket jogosulatlanul vagy a felhasználási jog kereteit túllépve használja, azt jogosulatlanul módosítja, magatartásáért büntetőjogi illetve – az azzal okozott kárért – polgári jogi felelősséggel tartozik.

10. Szavatosság

A termékekre vonatkozó szavatossági jogokat a szolgáltatás teljesítésekor hatályos jogszabályok állapítják meg.

11. Késedelem, kötbérek

A vállalkozás a szolgáltatás(ok) elvégzésének illetve a megrendelt termék(ek) elkészítésének késedelme, a megrendelő pedig az átvételi késedelem után kötbért köteles fizetni. A felek a kötbér fizetési kötelezettség alól csak előre nem látható okból bekövetkezett komplikáció esetén mentesülhetnek. A kötbér mértéke a késedelem minden megkezdett napja után napi 0,5 %. Bármelyik fél 20 napos késedelme esetén a másik szerződő fél a szerződéstől a késedelembe esett félhez írt nyilatkozatával elállhat. Ez esetben a késedelembe esett fél a másik félnek 20 % meghiúsulási kötbért köteles fizetni. A fél jogosult a kötbér igényét kötbér számla kiállításával érvényesíteni. A károsult fél a kötbér mellett a teljes kárát is követelheti.

Ha a megrendelő átvételi vagy fizetési késedelembe esik, a vállalkozás bármely munkafázisát a megrendelőhöz intézett írásos nyilatkozattal felfüggesztheti. A felfüggesztés ideje nem minősül vállalkozói késedelemnek.

12. Kapcsolattartás

A megrendelő vállalja, hogy biztosítja a megfelelő kommunikációhoz szükséges eszközöket. Hosszabb távollét esetén értesíti a vállalkozást, és kijelölnek ideiglenes kapcsolattartót a gyors ügyintézés támogatására.

13. Az Általános Szerződési Feltételektől való eltérés

A felek egyező akarattal a jelen Általános Szerződési Feltételektől eltérhetnek, ezt külön dokumentumban kötelesek rögzíteni.

14. Mögöttes jogszabályok

A megrendelésben, a visszaigazolásban, a szerződésben és a felek egyéb írásos megállapodásaiban, valamint a jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok az irányadóak.

15. A jogviták rendezése

A felek a megállapodás teljesítése során kölcsönösen együttműködve, egymás érdekeit is szem előtt tartva kötelesek eljárni.

Bármely, a megrendelést érintő lényeges esemény vagy változás esetén a felek kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni.

A felek a közöttük felmerült vitás kérdéseket igyekeznek békés úton rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a jogvita eldöntésére a szolgáltató székhelye szerinti bíróság az illetékes.

16. Az Általános Szerződési Feltételek módosítása

A vállalkozás az Általános Szerződési Feltételeket a megrendelők értesítése mellett egyoldalúan módosíthatja. Amennyiben a módosítást a megrendelő nem fogadja el, köteles az értesítéstől számított 15 napon belül ezt írásban jelezni a vállalkozásnak. A módosítást el nem fogadó megrendelővel a teljesítésig a módosítást megelőző Általános Szerződési Feltételek érvényesek.

17. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya

A jelen Általános Szerződési Feltételek 2023. január 1-én lépnek hatályba, és a visszavonásig érvényesek.

 

Budapest, 2023. január 1.